PUL

Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter
(Information enligt personuppgiftslagen – PUL)

Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige; stiftelsen, enbart i syfte att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration.
 
Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.
 
Om du önskar mer information om vilka personuppgifter om dig som stiftelsen behandlar, kan du skicka en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran ställd till Signe och Olof Wallenius Stiftelse, Box 17086, 104 62 STOCKHOLM.
En sådan begäran kan du göra en gång per år.
 
För sökande i kategorierna Forskning och Organisationer vill vi informera om att, vid erhållna större bidragsbelopp, stiftelsen i sin årsredovisning eventuellt nämner bidragstagaren vid namn samt organisationstillhörighet.
 
Samtycke till behandling av dina personuppgifter
Genom din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att de personuppgifter du lämnat i din ansökan får behandlas för de ändamål som angivits ovan.