Ansökan Institutioner/organisationer

Ansökan om utbildnings/utvecklingsbidrag för institutioner/organisationer.

Ansökan ska innehålla institutionens/organisationens namn liksom en redogörelse av vad ansökan avser med specifikation av kostnader samt tidsplan. För att underlätta för vår administration ber vi om att ansökningarna hålls så korta som möjligt, maximalt tio sidor.

Det ska tydligt framgå hur stort bidrag som söks från Stiftelsen. Ange även vilka bidrag som sökts/erhållits från andra bidragsgivare. Ansökan ska skrivas på svenska. 

Ansökningshandlingar ska vara Stiftelsen tillhanda tidigast den 1 januari och senast den 15 mars 2021. Beslut om bidrag vanligen fattas i maj med utbetalning senast 1 juli

Efter avslutat projekt ska en redogörelse över resultatet skickas till Stiftelsen. 

Till ansökningsblankett för institutioner/organisationer