Ansökan Forskningsprojekt

Ansökan om anslag för forskningsprojekt gällande medicinsk forskning och sjöfartsrelaterad teknikutveckling med fokus på hållbarhet och logistik.

Ansökan ska hållas så kort som möjligt, maximalt tio sidor och innehålla:

  • En redogörelse över forskningsprojektet med specificerade kostnader samt tidsplan
  • En redovisning av institutioner, medarbetare m fl som står bakom projektet liksom personliga kvalifikationer för den sökande
  • En tydlig redovisning av hur stort bidrag som söks från Stiftelsen
  • En redovisning av vilka bidrag som sökts/erhållits från andra anslagsgivare.
  • En för lekmän förståelig sammanfattning av forskningsprojektet på maximalt en halv sida.

 

Ansökan ska skrivas på svenska. Det är inte nödvändigt med omfattande publikationslistor.

För forskningsprojekt av medicinsk art eller projekt som kräver tillstånd från etikprövningsnämnd ska godkänt etiktillstånd bifogas. Stiftelsen stödjer inte forskningsprojekt som omfattar djurförsök. 

Efter avslutat forskningsprojekt ska en redogörelse över resultatet skickas till Stiftelsen.

Ansökningshandlingar ska vara Stiftelsen tillhanda tidigast den 1 januari och senast den 15 mars 2021. Beslut om bidrag fattas vanligen i maj med utbetalning senast 1 juli.

Till ansökningsblankett för forskningsprojekt.