Ansökan

Forskning och Organisationer
För ansökan om forskningsbidrag skall 15 exemplar av de fullständiga ansöknings-handlingarna tillställas Stiftelsen. Ansökan skall bestå av en redogörelse över projektet som ansökan avser med specifikation över kostnader och tidsplan. Ange institutioner, medarbetare m fl som står bakom projektet, samt personliga kvalifikationer för den sökande.

För forskningsprojekt av medicinsk art eller projekt som kräver tillstånd från etikprövningsnämnd ska ett godkänt etiktillstånd bifogas.

Bifoga meritförteckning (max 1 sida).

För att underlätta vår administration ber vi om att ansökningarna hålls så korta som möjligt, maximalt 10 sidor. Ansökan skall innehålla en för lekmän förståelig sammanfattning på maximalt en halv sida. Det är inte nödvändigt med omfattande publikationslistor. Material utöver dessa komprimerade 10 sidor kan bifogas separat.

Stiftelsen stödjer inte forskningsprojekt som omfattar djurförsök.

Det skall också tydligt framgå hur stort bidrag som söks från stiftelsen samt ange vilka bidrag som sökts/erhållits från andra anslagsgivare.

Ansökan skall skrivas på svenska.

Till ansökningsblankett för forskning och organisationer.

 

Enskilda studier
Ansökan om bidrag för enskilda studier skall bestå av ett personligt brev med en redogörelse över studierna samt personliga kvalifikationer. Bifoga intyg från universitet eller högskola på att Ni studerar med registerutdrag över avslutade kurser med betyg. Intyget skall om möjligt vara underskrivet av administratör på skolan. Utbildningen skall omfatta minst 3 år.

För enskilda studier avseende sjöbefälsutbildning lämnas bidrag till studier för de två sista läsåren av kursen. Observera att den sökande skall ha påbörjat det sista eller näst sista läsåret vid ansökningstillfället.

I kategorin Enskilda studier, både sjöbefälsstudier och övriga studier, är den beviljade utbetalningen från Stiftelsen ett fast belopp per individ. De senaste åren har denna summa varit upp till 10 000 kr, per beviljad ansökan. Beloppet kan variera beroende på hur många ansökningar som kommit in.

 

 


 

 

Dina ansökningshandlingar och ifylld ansökningsblankett skall vara Stiftelsen tillhanda tidigast den 1 januari och senast den 15 mars 2020.

OBS! För att ansökan skall vara giltig måste ansökningsblanketten vara personligt undertecknad av den sökande.

Till ansökningsblankett för enskilda studier